Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Dofinansowanie na przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój!!

Dofinansowanie na przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój!!

12 Kwiecień 2017, środa
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
producentami rolnymi,
grupami lub organizacjami producentów,
związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.
 

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475).Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 1. zakupu (wraz z instalacją)
  1. maszyn lub urządzeń do:
   1. magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
   2. przetwarzania produktów rolnych,
   3. magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
   4. przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
  4. wdrożenia systemów zarządzania jakością;
 2. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
  1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
  3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
   "Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
 3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  1. kosztorysów,
  2. projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
  3. przygotowania biznesplanu,
  4. sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wspa...

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.