Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Finansowanie Dla Przedsiebiorstw >> Ogolnopolskie >> Nabór wniosków o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Nabór wniosków o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

6 Sierpień 2015, czwartek
Nabór wniosków o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs skierowany jest dla mikro, małych i średnich firm, ma na celu wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Budżet poddziałania 1.3.1 POPW wynosi 100 052 666 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 mln zł. Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR. Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 1. W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej, koszty realizacji inwestycji początkowej obejmują:
 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w lit. a);
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
 • raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d), należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

 1. W zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU.

PEŁNA DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Źródło: http://popw.parp.gov.pl/

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.