Bądź zawsze na bieżąco.


Zapisz się na darmowy Newsletter, a co tydzień otrzymasz nowe informacje o dostępnych funduszach.
Wybierz województwo, z którego chcesz otrzymywać informacje.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Regulamin

Regulamin

11 Kwiecień 2013, czwartek

1. Serwis FunduszeNaFirme.pl zwana dalej "Usługodawcą", świadczy na zamówienie usługobiorców zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatne usługi, zwane dalej "Usługą":

a) wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci wybranego z oferty Usługodawcy biuletynu o określonym w zamówieniu tytule, zwanego dalej „Newsletterem”
b) zamieszczania w serwisie FunduszeNaFirme.pl informacji o naborach wniosków przygotowanych przez „Usługobiorcę” po akceptacji przygotowanego artykułu przez redakcję, zwanej dalej „Dodaj informacje”
 

2. Newsletter może zawierać wybrane przez redakcję strony http://funduszenafirme.pl informacje z zakresu dotacji na założenie lub rozwój firmy, w tym wybrane informacje o terminach naboru wniosków, zasadach uzyskiwania dofinansowania, źródeł finansowania inwestycji, komentarze do aktualnych wydarzeń, przytoczenia i analizy ciekawych pomysłów, recenzje wybranych pozycji książkowych, czasopism, artykułów, a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach, w tym ich cennikach, oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Newslettera, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

3. Dodaj informację to usługa polegająca na przesłaniu do redakcji serwisu FunduszeNaFirme.pl artykułu o prowadzonych naborach wniosków, który po akceptacji redakcji zostanie bezpłatnie zamieszczony w serwisie. Usługobiorca zgłaszając informacje do zamieszczenia w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie na adres elektroniczny informacji o innych usługach świadczonych przez serwis FunduszeNaFirme.pl

4. Portal FunduszeNaFirme.pl zastrzega sobie prawo do utworzenia dla wybranych usługobiorców konta umożliwiającego bezpośrednie dodawanie treści na stronach portalu FunduszeNaFirme.pl Usługobiorca kożystając z konta i dodając treść na strony portalu przekazuje pełnie praw autorskich na rzecz portalu FunduszeNaFirme.pl

5. Usługodawca będzie wysyłał Newsletter Usługobiorcom - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” - nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

6. Usługodawca będzie wysyłał informację o których mowa w pkt. 3 i 4 - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” - nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

7. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest: 
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi,

8. Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien:
a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy – http://funduszenafirme.pl
b) dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców;
W celu dokonania takiej rejestracji Usługobiorca winien:
- kliknąć na pole Newsletter  (w górnym pasku ekranu)
- wypełnić znajdujący się na stronie formularz zamówienia prenumeraty Newslettera, w szczególności zaś obowiązkowe pola tego formularza, niezbędne do realizacji Usługi, w tym koniecznie podać adres elektroniczny, na który Newsletter ma być wysyłany (powinien być to adres, którym Usługobiorca może samodzielnie dysponować w zakresie realizacji Usługi!) oraz dokonać wyboru interesujących go województwa spośród tych, które są oferowane przez Usługodawcę;
- stosować się do „technicznych” poleceń zawartych na tej stronie, a także
- zaakceptować Regulamin
- nacisnąć klawisz "Powiadamiaj".
Rejestracja w ww. bazie Usługobiorców jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o zapoznaniu z tekstem Regulaminu przed jej dokonaniem oraz zaakceptowaniu go w całości bez zastrzeżeń;
c) potwierdzić zamówienie Usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny;
Adres taki (w postaci linku do Usługodawcy) zostanie podany dla ułatwienia kontaktu w liście, który niezwłocznie po dokonanej przez Usługobiorcę rejestracji, o której wyżej mowa w pkt „b”, zostanie wygenerowany przez system teleinformatyczny Usługodawcy na podany w formularzu rejestracji adres elektroniczny. Wyjaśnia się niniejszym, że celem tego zabiegu jest wola upewnienia się przez Usługodawcę, czy rzeczywiście osoba dysponująca ww. adresem, złożyła zamówienie. Dopiero po potwierdzeniu przez Usługobiorcę, stosownie do powyższego, tj. na adres elektroniczny Usługodawcy, Usługobiorca zostanie dopisany do bazy wysyłkowej, co spowoduje automatyczne wysyłanie do niego kolejnych numerów Newslettera.

9. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:
- posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi;
- wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera lub informacji o usługach, o których mowa w pkt 3 i 4 Regulaminu.

10. Po włączeniu podanego przez Usługobiorcę adresu elektronicznego do bazy wysyłkowej (zdanie ostatnie pkt 7 Regulaminu) Usługodawca będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania Usługi.

11. W przypadku, gdy Usługobiorca wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 7 lit.”b” Regulaminu poda dane osobowe, Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności w niektórych przypadkach ww. formularz może zawierać pola, których wypełnienie umożliwi korzystanie Usługobiorcy z rabatów przy dokonywaniu zakupu określonych tamże produktów lub/i usług. Wypełniając ww. pola w takim zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe, i wysyłając formularz Usługodawcy, Usługobiorca godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych, w tym udostępnianie ich podmiotom współpracujących z Usługodawcą, dla celów identyfikacji Go jako podmiotu uprawnionego do określonego typu rabatów.

12. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi. W tym celu Usługobiorca powinien:
- kliknąć w pole zamówienia Newslettera wpisać adres elektroniczny i wybrać polecenie „Anuluj powiadamianie”

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi.

14. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę poprzez uruchomienie opisanej w pkt 13 Regulaminu procedury rezygnacji z Usługi. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, o ile Usługobiorca będzie dalej zainteresowany otrzymywaniem Newslettera, powstanie po jego stronie konieczność ponownego zamówienia Usługi, stosownie do pkt 7 Regulaminu.

15. Po dotarciu przesłanego w sposób podany w pkt 13 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 14, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że będzie przestrzegał postanowień art. 19 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@funduszenafirme.pl . Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługibez podawania przyczyn.

18. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

19. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

20. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 13 o swej rezygnacji z Usługi.

21. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcy prawa opisanego w pkt 13. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie http://funduszenafirme.pl oraz za pośrednictwem Newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem pkt 20 Regulaminu. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.