Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Rozpoczecie Dzialalnosci Gospodarczej >> Ogolnopolskie >> Dotacje z Urządu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy w 2019 roku.

Dotacje z Urządu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy w 2019 roku.

11 Styczeń 2019, piątek
Środki z Urzędu Pracy może otrzymać osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Wysokość przyznawanej dotacji może wynieść 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 22 000 zł, jednak z praktyki wynika, że między Powiatowymi Urzędami Pracy występują różnicę co do przynawanej kwoty.
Jakie wydatki można sfinansować?
 
 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w szczególności na zakup maszyn (urządzeń), narzędzi,  przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Niektóre Urzędy Pracy określają limity na pewne kategorie wydatków np.:
Jeżeli bezrobotny zamierza w ramach otrzymanych środków:
- zakupić materiały, surowce i towar (koszty zakupów nie mogą przekroczyć 30 % wnioskowanych środków);
- przeznaczyć środki na adaptację lub remont lokalu (koszt remontu lub adaptacji nie może przekroczyć 20 % wnioskowanych środków), przez wydatkowanie środków na adaptację lub remont rozumie się zakup materiałów i surowców budowlanych;
- zakup sprzętu używanego (koszt zakupów nie może przekroczyć 30% wnioskowanych środków, ograniczenie nie dotyczy sprzętu i urządzeń , których pojedyncza, jednostkowa wartość znacznie przekracza kwotę dotacji);
- przeznaczyć na reklamę (koszty nie mogą przekroczyć 5 % wnioskowanych środków).
 
Na co nie dostaniemy pieniędzy?
 
Środków uzyskanych z dotacji nie możemy przeznaczyć na pokrycie kosztów:
- prowadzenia działalności np. czynszu, opłat, rachunków  itp.
- zakupu nieruchomości, w tym zakup ziemi;
- sfinansowania prowadzenie działalności sezonowej, działalności w zakresie handlu obwoźnego lub handlu odzieżą używaną, działalności związanej z wykorzystaniem automatów samosprzedających.
 
Jakie warunki musimy spełnić?
 
O udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 
- nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 
- nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 
– nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
 
Co musimy zrobić ?
 
Osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej,  spełniająca powyżej warunki, musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami. Nie trzeba składać odrębnego biznesplanu  jego elementy znajdują się we wniosku. Szczegółowych informacji oraz wnioski zawsze należy szukać w Urzędzie Pracy. Z reguły PUP-y posiadają swoje strony internetowe wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać „ Powiatowy Urząd Pracy w (Nazwa powiatu)” i odszukać odpowiednią informację.
 
Wniosek ten   w szczególności określa: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba bezrobotna zamierza podjąć, symbol PKD, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, informacje o poręczycielach, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 
Po złożeniu wniosku oczekujemy ok. 30 dni na decyzję o przyznaniu środków, możemy również zostać wezwani na rozmowę dotyczącą planowanego biznesu.
 
Należy pamiętać, że działalność możemy zarejestrować dopiero po podpisaniu umowy przyznania dotacji !!! w innym przypadku dofinansowanie zostanie cofnięte.
 
Aby otrzymać pieniądze musimy mieć dwóch poręczycieli których dochody brutto są wyższe niż 50% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 2400 zł brutto.
 
Do czego zobowiązuje przyznana dotacja?
 
Osoba bezrobotna, której udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest:
 
- wydatkować otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 
- udokumentować i rozliczyć wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej (za dzień rozpoczęcia działalności uważa się dzień wskazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 
– prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 
- nie zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 
– nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
W przypadku niedotrzymania warunków umowy osoba bezrobotna zobowiązana jest do zwrotu otrzymanych środków.
 
W przypadku trudności w wypełnianiu wnioskow pomocy udziela firma:
 
 

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.