Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Europejskie I Rzadowe >> Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1 Grudzień 2014, poniedziałek
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nowa pula środków dla samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe – to obszary, na które zostaną przeznaczone środki największego pod względem alokacji programu na nową perspektywę.

Budżet programu to ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115,6 mld zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Program będzie się składał z ośmiu osi priorytetowych:

  1. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej - produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz; poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
  2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania); ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych); dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.
  3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej - rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach; niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny; poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
  4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej - poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe).
  5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego - rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej.
  6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego - inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.
  7. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem; wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego
  8. Pomoc techniczna - pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów. 

Ile środków unijnych będzie dostępnych i na jakie inwestycje?

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):

A kiedy możemy się spodziewać pierwszych konkursów? Konkretnej daty nie znamy, wiemy, że trwają negocjacje z Komisją Europejską. – Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją. Naszym priorytetem jest przyjęcie dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, tak szybko, jak to możliwe i jak najszybsze pełne rozpoczęcie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – powiedziała Maria Wasiak minister infrastruktury i rozwoju. – Kontynuujemy ścisłą współpracę z KE, by szybko zakończyć negocjacje i oficjalnie przedstawić wszystkie programy Komisji Europejskiej w grudniu. Chcemy otrzymać od KE potwierdzenie, że dalsze rozpatrywanie wszystkich polskich programów operacyjnych będzie miało na celu nadanie im statusu "gotowy do przyjęcia" przed końcem 2014 r. – podkreśliła.

Źródło informacji http://www.pois.gov.pl/

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.