Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w Polityce Cookies. Więcej informacji czym są pliki Cookies znajdą Państwo na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Strona główna >> Zrodla Kapitalu >> Fundusze Europejskie I Rzadowe >> Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

4 Grudzień 2014, czwartek
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Przedstawiamy Państwu kolejną publikację z cyklu Fundusze Europejskie 2014-2020, tym razem opisujemy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). Program będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

 

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.

Wsparcie adresowane będzie do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,

instytucji otoczenia biznesu, takich jak:

 • parki naukowo-technologiczne,
 • centra transferu technologii,
 • sieci aniołów biznesu,
 • fundusze kapitałowe.

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Założenia Umowy Partnerstwa wskazują, że PO IR będzie programem krajowym i jednofunduszowym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program ten skupia się na wspieraniu innowacyjności oraz badań naukowych powiązanych ze sferą przedsiębiorstw. Uwzględnione zostaną działania, które z jednej strony mają zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony służyć będą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Środki programu wspierać będą realizację projektów w obszarze B+R (badania i prace rozwojowe, infrastruktura B+R), przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja. Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego lub wybranych elementów procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, aż po wdrożenie wyników badań oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych. Oprócz innowacji technologicznych wsparciem objęte zostaną innowacje w usługach oraz nowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie, odpowiadające na potrzeby pracowników, konsumentów, partnerów handlowych w łańcuchu dostaw lub innych interesariuszy.

Statystyki wskazują, że polskie przedsiębiorstwa rzadziej podejmują działalność innowacyjną, niż firmy z innych krajów UE. Powody, dla których tak się dzieje, są złożone. Wyniki badań i analiz wskazują, iż wiele firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP, nie widzi potrzeby wprowadzania innowacji w swojej działalności. Niewątpliwie jednymi z ważniejszych przyczyn takiej sytuacji jest obawa przed podjęciem ryzyka, brak wystarczających środków finansowych oraz ograniczona wiedza i doświadczenie we wprowadzaniu innowacji. Niskie zainteresowanie działalnością innowacyjną wśród polskich przedsiębiorców wynika z szeregu czynników o charakterze ekonomicznym, rynkowym, czy też związanych z ogólną świadomością społeczną na temat innowacyjności. Polscy menedżerowie niechętnie podejmują ryzyko i nie cenią postaw kreatywnych, lecz często podążają według utartych i sprawdzonych schematów.

Wyniki badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw (ankietowe i GUS) potwierdzają prawidłowość, że im mniejsza firma, tym rzadziej prowadzi działalność innowacyjną. Na tle innych krajów europejskich innowacyjność polskich przedsiębiorstw, zarówno przemysłowych jaki usługowych, wypada słabo.

PO IR będzie realizowany na obszarze całej Polski – w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego.

Przedsiębiorstwa, które będą chciały uzyskać dofinansowanie w ramach programu, mogą starać się o środki na:

 • inkubację, akcelerację i ekspansję innowacyjnych przedsiębiorstw
 • prowadzenie prac B+R
 • rozwój innowacji technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, społecznych
 • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw i budowa pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki zagranicą
 • współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych
 • projekty, które polegać będą na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce
 • na stymulowanie kooperacji pomiędzy dużymi firmami i MSP w celu dzielenia się wiedzą i rozwoju innowacyjnych rozwiązań
 • rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
 • finansowania prac nad przygotowaniem aplikacji do programów międzynarodowych
 • rozwój działalności przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu
 • promocję innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, promocja współpracy nauki i biznesu (networking) oraz kształtowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie

Warunki sprzyjające prowadzeniu działalności innowacyjnej przez jednostki naukowe i przedsiębiorstwa tworzone będą przez instytucje otoczenia biznesu, w tym podmioty reprezentujące rynek komercyjnych źródeł finansowania innowacji.

Tak zaprogramowane wsparcie w ramach PO IR powinno przyczynić się do wykorzystania polskich potencjałów w obszarze kapitału intelektualnego i przedsiębiorczości dla budowy fundamentów trwałego i szybkiego wzrostu gospodarczego.

Źródło www.poig.gov.pl

Interesująca informacja? Udostępnij znajomym.